Algemene Voorwaarden 2022

Leverings & verkoopsvoorwaarden van Mallexa bv (KBO 0634.874.797)

 

I. Begrippen in het kader van deze Algemene Voorwaarden:

 1. “Verkoper”: Hieronder wordt verstaan Mallexa bv met zetel te B9130 Verrebroek Rijkstraat 28, KBO 0634.874.797,
 2. “Algemene Voorwaarden”: onderhavige algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden.
 3. “Klant”: elke (rechts)persoon die een Goed of Dienst aankoopt bij Verkoper, er een offerte vraagt en/of een prijsaanvraag stuurt.
 4. Onder “Goederen” wordt verstaan: nieuwe en tweedehands ladderliften al dan niet gemonteerd op een aanhangwagen of
  vrachtwagen zoals aangeboden op www.ladderliftkopen.be en in catalogi van Verkoper. De inhoud van de website en catalogi van
  Verkoper is niet alles omvattend en de daarin opgenomen gegevens zoals maar niet beperkt tot maten, artikelen, prijzen,
  eigenschappen, voorstellingen, capaciteiten zijn louter indicatief.
 5. Onder “Diensten” wordt verstaan: de door Verkoper aangeboden diensten waaronder het onderhoud en herstel van de door
  Verkoper verkochte Goederen. Behoudens andersluidende schriftelijke afspraak zijn Diensten niet inbegrepen in de koopsom van
  verkochte Goederen en worden deze afzonderlijk aangerekend en geleverd in regie aan uurtarief.

 

II. Toepassing onderhavige algemene voorwaarden:

 1. Tenzij op voorhand anders schriftelijk is overeengekomen, zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing op alle aanbiedingen,
  offertes, verkoopbevestigingen, facturen en andere commerciële documenten uitgaande van Verkoper en op alle overeenkomsten
  aangegaan met Verkoper. Deze Algemene Voorwaarden worden elektronisch in een raadpleegbaar en afdrukbaar formaat via
  hyperlink hetzij schriftelijk in hard copy aan Klant meegedeeld samen met voornoemde documenten uitgaande van Verkoper. Deze
  Algemene Voorwaarden zijn tevens terug te vinden op url www.ladderliftkopen.be
 2. Een bestelling tot aankoop van Goederen van Klant is door Verkoper aanvaard, indien deze is bevestigd door Verkoper. De
  verkoopbevestiging van Verkoper bestaat in het uitsturen van een factuur voor een bedrag van minimum 21% van de waarde van
  de bestelde Goederen, dewelke onmiddellijk betaalbaar is en waarna de koop definitief tot stand komt en waarna Verkoper de
  verkochte Goederen bestelt bij de fabrikant.
 3. Een bestelling tot aankoop van Diensten uitgaande van Klant, behoeft geen schriftelijke verkoopbevestiging van Verkoper.
 4. In geval van verschil tussen bestelling van Klant en offerte of verkoopbevestiging van Verkoper, heeft de offerte of
  verkoopbevestiging voorrang.
 5. Indien een bepaling van deze Algemene Voorwaarden geheel dan wel gedeeltelijk nietig of onrechtmatig zou zijn, laat dit de
  geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen onverlet
 6. Voor zover deze Algemene Voorwaarden zijn opgemaakt in een andere taal naast het Nederlands, is de Nederlandstalige tekst bij
  verschillen steeds beslissend.

 

III. Levering – leveringsmodaliteiten en risico-en eigendomsoverdracht.

 1. Levertermijn: De door Verkoper opgegeven leveringstermijnen zijn indicatief en worden naar best vermogen door Verkoper
  nagekomen. Eventuele vertraging in de levering, tenzij in geval van zware fout of opzet in hoofde van Verkoper, kan in geen enkel
  geval aanleiding geven tot schadevergoeding.
 2. Plaats levering: Behoudens andersluidende schriftelijke overeenstemming worden de Goederen geleverd ex works in de
  magazijnen van Verkoper. De Klant dient de Goederen af te halen en in ontvangst te nemen binnen de 48 uren na verzoek tot
  afhaling door Verkoper.
  In het geval Verkoper toch een fysieke levering van de Goederen verzorgt op locatie bij Klant en bij gebreke aan enig akkoord over
  de wijze van vervoer in de offerte en/of verkoopbevestiging van Verkoper, heeft Verkoper de keuze met betrekking tot de
  transporteur en reizen de Goederen sowieso voor rekening en risico van de Klant.
  In het geval de Goederen niet worden afgehaald of in ontvangst genomen door Klant, na daartoe schriftelijk te zijn verzocht door
  Verkoper, is Klant gehouden een stallingskost te betalen aan Verkoper dewelke minimum 30,-Euro per begonnen week bedraagt.
 3. De verkochte Goederen blijven eigendom van Verkoper tot volledige betaling door Klant van de volledige koopsom, intresten en
  kosten. Niettemin gaat het risico met betrekking tot de verkochte Goederen over op het moment van levering. Verkoper heeft
  verder een retentierecht op de Goederen zolang de facturen voor geleverde Goederen en/of Diensten niet volledig zijn betaald
  door Klant.

 

IV. Klachten – Aansprakelijkheid – Garantie

IV.1 Zichtbare Gebreken en/of non-conformiteit.

 1. Klant dient de geleverde Goederen onmiddellijk in ontvangst te nemen en na te kijken op zichtbare gebreken en non-conformiteit.
 2. Klant heeft de mogelijkheid de Goederen op voorhand te controleren in de magazijnen van Verkoper, zonder dat Verkoper verplicht
  is hem daartoe uit te nodigen. Na vertrek uit de magazijnen van Verkoper geldt het geleverde als onherroepelijk en
  onvoorwaardelijk door de Klant aanvaard en kan geen klacht wegens niet conformiteit en/of zichtbare gebreken meer worden
  aanvaard door Verkoper, daar verzonden Goederen als definitief aanvaard dienen te worden beschouwd.

IV.2 Verborgen Gebreken en/of non-conformiteit

 1. Klachten met betrekking tot verborgen gebreken of verborgen non-conformiteiten dienen schriftelijk te worden ingediend per
  aangetekend schrijven aan de zetel van Verkoper hetzij per email met ontvangstbewijs naar manu@dreamlift.be binnen de 10
  werkdagen na ontdekking ervan, doch binnen de 12 maanden na de levering. Klant zal de gebrekkige Goederen/onderdelen ervan
  sowieso ter beschikking houden van Verkoper.
 2. Met betrekking tot nieuwe te leveren Goederen is de garantieverplichting in hoofde van Verkoper beperkt tot de door de fabrikant
  van de te leveren Goederen geboden garantie. Dergelijke garantie is enkel toepasselijk in geval van juist gebruik van de verkochte
  Goederen in normale omstandigheden conform de handleiding en mits correct en regelmatig onderhoud ervan conform de
  voorschriften in de handleiding.
 3. Wat tweedehands Goederen betreft: deze worden verkocht in de staat waarin deze zich bevinden zonder enige verdere garantie,
  tenzij anders schriftelijk expliciet is overeengekomen.
 4. De aansprakelijkheid van Verkoper is ten aanzien van de Klant te allen tijde beperkt tot het bedrag van de prijs van de verkochte
  Goederen en/of Diensten zoals vermeld op de factuur, met expliciete uitsluiting van enige indirecte, speciale, incidentele, punitieve
  schade, gevolgschade of productschade, zoals maar niet beperkt tot transportkosten, reis- en verblijfkosten, kosten van (de)
  montage en/of (her) installatie, vermindering van winst, bedrijfsstagnatie.

 

V. Prijzen-Prijswijziging- betalingsvoorwaarden:

 1. Alle door Verkoper opgegeven prijzen zijn exclusief vervoerskosten, BTW, heffingen van welke aard ook, invoerrechten geldende
  in het land van bestemming/ontvangst.
 2. Alle facturen zijn contant en zonder korting aan Verkoper op haar zetel te betalen.
 3. Verkoper behoudt zich het recht voor haar vigerende prijzen te allen tijde aan te passen. Dergelijke prijswijzigingen hebben geen
  invloed op offertes waarvan de geldigheidsduur niet is verstreken en op gesloten overeenkomsten.
  Verkoper is verder gerechtigd de overeengekomen prijs voor Goederen en Diensten van lopende offertes en/of reeds gesloten
  overeenkomsten te wijzigen omwille van een objectief aantoonbare prijswijziging van één of meerdere elementen van de
  productie-dan wel logistieke keten en/of in geval van prijsverhoging van de voor de te leveren Goederen /Diensten benodigde
  (grond)stoffen, die door toeleveranciers/fabrikanten van de Goederen hetzij logistieke partners aan Verkoper worden
  doorgerekend.
 4. In geval van niet-betaling of onvolledige betaling op de vervaldag is de Klant zonder voorafgaande ingebrekestelling en van
  rechtswege een schadevergoeding verschuldigd, forfaitair vastgesteld op 10% van het factuurbedrag met een minimum van €65,00
  ten titel van schadevergoeding. Verder is er een nalatigheidintrest verschuldigd vanaf de vervaldag, gelijk aan 1% per begonnen
  maand. Ook worden alle andere nog niet vervallen facturen of nog te factureren bedragen opeisbaar.
 5. Elk protest m.b.t. de facturen van Verkoper dient schriftelijk en omstandig gemotiveerd te gebeuren, binnen de 7 werkdagen na
  factuurdatum.

 

VI. Overmacht.

 1. Indien de uitvoering van de overeenkomst(en) of levering van Goederen en Diensten door overmacht onmogelijk is, is Verkoper
  gerechtigd om, zolang de overmachtssituatie duurt, haar verplichtingen geheel of gedeeltelijk op te schorten.
 2. Onder overmacht dient onder meer begrepen te worden, vertraging in of uitblijven van leveringen door toeleveranciers,
  transportbelemmeringen of vertragingen, machinebreuk, staking of lock-out, in- of uitvoerverbod, brand, oproer, oorlog,
  pandemie, lockdown, epidemie, natuurrampen, overstroming of wateroverlast, schaarste aan grondstoffen, beslissingen van
  overheidswege.
 3. Overeengekomen leverings-en uitvoeringstermijnen zullen verlengd worden met de duur van de overmachtssituatie. Indien nodig
  zullen partijen ter goeder trouw een nieuwe uitvoeringstermijn overeenkomen.
 4. Indien een overmachtssituatie ononderbroken langer dan 6 maanden aanhoudt, zullen zowel de Klant als Verkoper gerechtigd zijn
  om de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er sprake kan zijn van enige schadevergoeding.

 

VII. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank:

 1. De totstandkoming, geldigheid en uitvoering van alle overeenkomsten gesloten tussen Verkoper en Klant en daaruit voortvloeiende
  geschillen worden beheerst door het Belgisch recht met uitzondering van het Verdrag van de Verenigde Naties inzake internationale
  koopovereenkomsten betreffende roerende zaken, te Wenen d.d. 11 april 1980 (Weens Koopverdrag).
 2. Voor alle geschillen zijn naar keuze van eisende partij de rechtbanken van het arrondissement Oost-Vlaanderen, Dendermonde
  (België) of de rechtbanken van de woonplaats van verweerder uitsluitend bevoegd.
Dream Lift Europe
Logo Dream Lift Europa - Ladderlift te koop